INTERNATIONALE BEPALINGEN TER VOORKOMING VAN AANVARINGEN OP ZEE PDF

Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, by Pierre Deseck; 1 edition; First published in ; Subjects. U kunt de volledige tekst van Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, , Londen, in Dutch-English from Reverso Context: het Verdrag inzake internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee van (COLREG 72);.

Author: Tukree Shaktit
Country: Great Britain
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 13 June 2008
Pages: 204
PDF File Size: 18.4 Mb
ePub File Size: 14.27 Mb
ISBN: 864-9-54836-254-8
Downloads: 24079
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dourr

General Obligations The Parties to the present Convention undertake to give effect to the Rules and other Annexes constituting the International Regulations for Preventing Collisions at Sea,hereinafter referred to as “the Regulations” attached hereto.

Artikel 44 Toon relaties in LiDO.

Zij dienen in het bijzonder:. De audit van alle Verdragsluitende Partijen: Artikel 6 Toon relaties in LiDO. Artikel 47 Toon relaties in LiDO. Artikel 52 Toon relaties in LiDO. Het Koninkrijk der Nederlanden dient hiertegen geen bezwaren in, doch behoudt zich het recht voor aanspraken overeenkomstig artikel 24 van het Verdrag geldend te maken indien later mocht blijken dat deze werkzaamheden nadelige gevolgen hebben.

De artikelen 8 tot en met 10 zijn eveneens van toepassing op de aanleg van nieuwe werken.

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een link te maken naar een specifiek lid van een artikel.

Translation of “COLREG” in English

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden: Artikel 36 Toon relaties in LiDO. Requests the Secretary-General, in conformity with paragraph 3, article VI of the Convention, to communicate these amendments to all Contracting Parties to the Convention for acceptance; and.

The Czechoslovak Socialist Republic deems it also necessary to declare that the provision of article III of the Convention, dealing with the extension of its validity to territories for whose international relations the party to the Convention is responsible, is at variance with the United Nations General Assembly Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples resolution XV of 14 Coorkoming which proclaimed the necessity of putting a speedy and unconditional end to colonialism in all its forms and manifestations.

Zij voert bovendien in het hoofdvaarwater andere waterbouwkundige werkzaamheden uit, die in het belang zijn van de Duitse havens.

Mededelingen en bezwaren Toon relaties in LiDO. De Verdragsluitende Partijen zullen de scheepvaart van en naar de havens van de andere Partij aan de Eemsmonding niet hinderen.

  LIBROS CHIQUINQUIRA BLANDON PDF

Toevoegen van wetstechnische informatie Exclusief wetstechnische informatie Inclusief wetstechnische informatie Sluit. Hebben besloten dit Verdrag aan te gaan en hebben te dien einde tot Hun gevolmachtigden aangewezen:. Het Koninkrijk der Nederlanden verzorgt en onderhoudt de bebakening in of aan de Bocht van Watum en in of aan de noordelijke en de zuidelijke toegang van het hoofdvaarwater tot de Bocht van Watum; de Bondsrepubliek Duitsland verzorgt en onderhoudt de bebakening in of aan het hoofdvaarwater.

Artikel 18 Toon relaties in LiDO. Artikel 11 Voorkomlng relaties in LiDO. The present Convention shall, upon the date of receipt of the notification or from such other date as may be specified in the notification, extend to the vooroming named therein. Het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland hebben overeenstemming bereikt over de volgende bepalingen: Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee,Londen, Aankondigingen over uw buurt Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Wijzigingen van het Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, Waterbouwkundige werkzaamheden die zowel onder artikel 8 als onder artikel 9 vallen worden door de Bondsrepubliek Duitsland uitgevoerd. Artikel 49 Toon relaties in LiDO.

COLREG – Translation into English – examples Dutch | Reverso Context

Aanvraingen er een grote regeling is gekozen kan de vergelijking enkele minuten duren. Indien een der genoemde Verdragen wordt gewijzigd, is het gewijzigde Verdrag, zodra dit voor beide Verdragsluitende Partijen in werking is getreden, van toepassing.

The Secretary-General of the Organization shall have responsibility for administering the Audit Scheme, based on the guidelines developed by the Organization. If adopted by a two-thirds majority of those present and voting in the Assembly, the amendment shall be communicated by inetrnationale Secretary-General to all Contracting Parties for their acceptance. Gelief, Mijnheer de Minister, de verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

II Toon wetstechnische informatie. Hiervoor geldt de bij notawisseling van 3 en 20 september te ‘s-Gravenhage tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland gesloten overeenkomst inzake de wederzijdse verstrekking van inlichtingen nopens oprichting en wijziging van kustverlichtingsobjecten.

When the present Convention enters into force, the text shall be transmitted by the Secretary-General to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with Article of the Vxn of the United Nations. The Government of Canada considers that the practical lp of rule 10 would be complicated without realistic exceptions for fishing vessels goorkoming for vessels engaged in special operations.

  GATEWAY MA7 MANUAL PDF

Inwerkingtreding Selecteer een datum Formaat XML De tekst zal worden geleverd in een.

Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, | Open Library

Every Contracting Party shall be subject to periodic audits by the Organization in accordance with the audit standard to verify compliance with and implementation of the present Convention. Onder verwijzing daarnaar verklaar ik dat mijn Regering thans niet het voornemen heeft, aan de Eemsmonding nieuwe havens aan te leggen.

Determination by the Assembly of the dates referred to in this paragraph shall be by a two-thirds majority of those present and voting. U kunt de tekst inclusief afbeeldingen exporteren.

Inhoudsopgave

The Government of the Republic of Cuba considers that the provisions of article II of the Convention, notwithstanding the fact that it deals with matters of interest for all States, are discriminatory in nature in that they withhold from a number of States the right of signature and accession, which is contrary to the principle of universality. The Secretary-General shall inform all Contracting Parties of the notification of any extension or withdrawal of any extension communicated under this Article.

Bij de tenuitvoerlegging van dit Verdrag zullen de Verdragsluitende Partijen niet alleen naar behoren rekening houden met de belangen van de zee- en binnenscheepvaart en van de havens, doch ook met de functie van de Eemsmonding met betrekking tot de afwatering en als vloedkom, alsmede met de belangen van de kustverdediging.

Voor de begrenzing van de Westerbalje geldt de grens van de Eemsmonding. Kopieer een internxtionale link met citeertitel. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een link te maken naar een specifiek lid van een artikel. Saint Vincent en de Grenadines. Indien de President verhinderd is zijn ambt uit te oefenen of indien hij de nationaliteit bezit van een van beide Verdragsluitende Partijen, geschiedt de aanwijzing van de voorzitter of de plaatsvervanger door de Vice-President of, indien ook deze verhinderd is of de nationaliteit bezit van een van beide Verdragsluitende Partijen, door het oudstbenoemde lid van het Internationale Gerechtshof dat niet de nationaliteit bezit van een van beide Verdragsluitende Partijen.

Artikel 17 Toon relaties in LiDO. Particulieren die zodanige verzoeken doen worden, wat vepalingen nationaliteit betreft, op gelijke wijze behandeld.