AANWIJZING OPIUMWET PDF

Richtlijnen voor het opsporings- en strafvorderingsbeleid inzake strafbare feiten van de Opiumwet , Staatscourant (); Aanwijzing Opiumwet. References AANWIJZING OPIUMWET (). Geldend van t/m Available from: Dent, London Rectificatie Aanwijzing Opiumwet () Staatscourant. https:// elebekendmakingen. nl/ Last accessed 7 Nov.

Author: Shasida Faugor
Country: Oman
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 21 January 2006
Pages: 211
PDF File Size: 19.66 Mb
ePub File Size: 5.2 Mb
ISBN: 292-5-13686-356-7
Downloads: 42245
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Bakasa

aanwijzing opiumwet pdf free – PDF Files

Het moet dan gaan om hennep producten. Daartoe worden voor cannabis, dat tot de lijst-II middelen behoort, speciale verkooppunten in de vorm van coffeeshops gedoogd. Gedoogbeleid en lage opsporingsprioriteit Toon wetstechnische informatie. Ontneming Toon wetstechnische informatie.

Already in the 70’s and early 80’s small initiatives started tolerating drug use in their facilities like the Princehof and HUK in Amsterdam, de Pauluskerk and Perron Nul in Rotterdam. De verboden handelingen met middelen vermeld op lijst II worden in artikel 3 en 3b: Aanwijzinng lokale driehoek vult het beleid concreet in en stelt prioriteiten bij de dagelijkse handhaving.

De volgende twee beleidscriteria gelden ten aanzien van artikel 3b OW:. Tevens is artikel 11aOW toegevoegd dat betrekking heeft op het plegen van Opiumwetdelicten in georganiseerd verband. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een link te maken naar een specifiek lid van een artikel.

Prioriteit ligt bij de beroeps- of bedrijfsmatige teelt. In de aanwijzing is alleen in het verband van het coffeeshopbeleid en de “gebruikersruimte” sprake van gedogen van bepaalde strafbare feiten. Description and analysis of addiction governance practices Indien, ongeacht de hoeveelheid planten, wordt voldaan aan twee of meer punten, genoemd in de lijst indicatoren met betrekking tot de mate van professionaliteit, zoals opgenomen in bijlage 1wordt aangenomen dat er sprake is van beroeps- of bedrijfsmatig handelen.

  ACOG PRACTICE BULLETIN NO.127 MANAGEMENT OF PRETERM LABOR PDF

Bij deze categorie strafbare feiten is het niet van belang of de handelingen al dan niet een geringe hoeveelheid bestemd voor eigen gebruik betreffen.

De strafbaarstelling is geregeld in artikel 11 van de Opiumwet. Geringe hoeveelheid voor aanwijzng gebruik van de middelen vermeld op lijst IIniet zijnde hennepproducten Toon wetstechnische informatie. De grens van wat gedoogd wordt bij de verkoop van hennepproducten door de coffeeshops is gesteld op maximaal 5 gram.

Bij de in- en uitvoer van hoeveelheden bestemd voor verdere verspreiding is vrijwel altijd sprake van betrokkenheid van meerdere daders in het land van herkomst en het land van bestemming. Deze criteria gelden ook ten aanzien van de toepassing van bestuursdwangbevoegdheid door opiumwdt burgemeester. In beginsel wordt niet strafrechtelijk opgetreden tegen het aanwezig hebben van hoeveelheden tot en met respectievelijk 0,5 en 5 gram, de geringe hoeveelheid voor eigen gebruik.

This has led to a significant decrease in needle sharing.

Aanwijzing Opiumwet

Onderscheid tussen harddrugs en softdrugs Toon wetstechnische informatie. Daarom en aanwinzing verband met een eventuele gefaseerde handhaving van het ingezetenencriterium geldt het volgende uitgangspunt: Gniet toegankelijk zijn voor en niet verkopen aan anderen dan ingezetenen van Nederland ingezetenen van Nederland: In november is in lijst II van de Opiumwet een groot aantal paddenstoelen die een hallucinerende werking hebben, opgenomen en is het zogeheten paddoverbod in werking getreden.

In het lokale driehoeksoverleg wordt de maximale handelsvoorraad van gedoogde coffeeshops vastgesteld.

Opsporing en vervolging Toon wetstechnische informatie. Contactgegevens overheden Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties. Dit uitgangspunt bevordert de handhaafbaarheid aangezien zo het te controleren segment van economische bedrijvigheid wordt versmald.

  DETERMINACION DE AZUCARES REDUCTORES METODO DNS PDF

In het geval van een geringe hoeveelheid voor eigen gebruik dient de hulpverlening aan de gebruiker voorop te staan. Strafvordering Toon wetstechnische informatie.

Bij overtreding van een van de AHOJGI-criteria door een gedoogde coffeeshop blijft het voorhanden hebben en verkopen van handelsvoorraden voor risico van de coffeeshopexploitant en de coffeeshopeigenaar. Bij de vaststelling van hetgeen beroeps- of bedrijfsmatige teelt is, spelen de volgende factoren een rol:.

– Regeling – Aanwijzing Opiumwet – BWBR

De coffeeshophouder dient vast te stellen dat degene die hij toegang verleent tot de coffeeshop en degene wie hij verkoopt, meerderjarig is. Vergelijken van ” Aanwijzing Opiumwet “, inwerkinggetreden opmet versie die inwerking is getreden op.

Uitgangspunt van het beleid is het onderscheid dat in de Opiumwet is gemaakt tussen verdovende middelen met een onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid harddrugs en andere middelen softdrugs. De handhaving van de gedoogcriteria ligt – zoals nu ook reeds het geval is – primair bij de burgemeester in de uitoefening van zijn sluitingsbevoegdheid ex artikel 13b van de Opiumwet.

Als de gemeente – aanwiijzing overleg met de lokale driehoek – heeft gekozen voor de zogenoemde nuloptie, kan zonder meer strafrechtelijk worden opgetreden tegen coffeeshops die zich in de gemeente hebben gevestigd. De gemeente beschikt over instrumenten om de droge horeca te reguleren.